Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

The Digital Library of the Research Library in Hradec Králové

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Out of commerce works

Přihlášení do DNNT verze Digitální knihovny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Login to the DNNT version of the Digital library of the Research Library in Hradec Králové

Přihlášení probíhá prostřednictvím služby eduID.cz (Česká akademická federace identit). Seznam institucí s povoleným přístupem najdete zde.

Login is conducted via eduID.cz service (Czech academic identity federation). You can find a list of institutions with allowed access here.

Postup přihlášení:

Login procedure:

 • dole na obrazovce přihlášení zaškrtněte, že souhlasíte s podmínkami užití,
 • klikněte na modré tlačítko "Přihlášení eduID.cz",
 • ze zobrazeného seznamu vyberte kliknutím svou instituci, (pro vyhledávání mezi institucemi můžete použít vyhledávací řádek vpravo nahoře, pokud se zobrazí jen prázdný seznam, stačí stránku obnovit klávesou F5 nebo příslušnou ikonou prohlížeče),
 • po vybrání instituce budete přesměrováni na její stránku s přihlášením - zde se přihlaste svými údaji, které používáte v rámci dané instituce,
 • po přihlášení budete přesměrováni na úvodní stránku DNNT verze Digitální knihovny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
 • at the bottom of the login screen, check that you agree to the terms of use,
 • click on the blue button "Login via eduID.cz",
 • select your institution from the displayed list, (you can use the search bar at the top right corner to search between institutions, if only an empty list is displayed, just refresh the page with pressing F5 key or by using the appropriate browser icon),
 • after selecting an institution, you will be redirected to its login page - log in here with your login name and password, which you use within the institution,
 • after logging in, you will be redirected to the home page of the DNNT version of the Digital Library of the Research Library in Hradec Králové.

Nepodařilo se mi přihlásit se účtem mé instituce I was unable to log in to my institution's account

Důvodů, proč se přihlášení do DNNT verze Digitální knihovny Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové nepovedlo, může být více:

There can be several reasons why the login to the DNNT version of the Digital Library of the Research Library in Hradec Kralové failed:

 • chybně zadané přihlašovací jméno a heslo,
 • skončení platnosti vaší registrace v dané instituci,
 • s vaším účtem jsou spojeny nějaké přestupky (neuhrazené poplatky, překročené lhůty pro vrácení vypůjčených dokumentů a podobně),
 • vaše registrace v dané instituci je platná, ale zároveň vás vaše instituce neeviduje jako studenta či pedagoga (např. jste již absolventem konkrétní vysoké školy).
 • incorrectly entered login name and/or password,
 • your registration with the institution is expired,
 • there are some violations associated with your account (unpaid fees, exceeded deadlines for returning borrowed documents, etc.),
 • your registration with the institution is valid, but your institution does not register you as a student or teacher (eg you are already a graduate of a specific university).

Jak problém vyřešit?

How to solve the problem?

 • nejprve si zkontrolujte, zda používáte aktuální přihlašovací jméno a heslo. Ověřte si, že jste oboje správně zadali (dejte pozor na malá a velká písmena, zda nemáte omylem zapnutou např. anglickou klávesnici nebo vypnutou klávesnici numerickou),
 • pokud jste si jisti, že se přihlašujete správnými údaji, obraťte se na svou instituci a požádejte ji o pomoc.
 • first, make sure you're using your current login name and password,
 • make sure that you have entered both correctly (pay attention to lowercase and uppercase letters,
 • if you are sure you are logging in with the right information, contact your institution for assistance.

Má instituce není v nabídce zapojených organizací My institution is not on offer from the organizations involved

 • na stránkách Národní knihovny ČR najdete seznam organizací, které mají povolený přístup k dílům nedostupným na trhu, a pokud na něm Vaše instituce je, ale nezobrazuje se v nabídce zapojených organizací při přihlášení, kontaktujte nejprve správce identit ve své organizaci,
 • informace pro knihovny, které by měly zájem zapojit se do NDK pro přístup k dílům nedostupným na trhu, jsou k dispozici na stránkách NK ČR.
 • on the website of the National Library of the Czech Republic you can find a list of organizations, that have allowed access to works not available on the market, and if your institution is on it but does not appear in the offer of participating organizations at login, first contact the identity administrator in your organization,
 • information for libraries that would be interested in participating in the NDK for access to works not available on the marketis available on the website of the National Library of the Czech Republic.