Digitální knihovna Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

The Digital Library of the Research Library in Hradec Králové

Díla nedostupná na trhu (DNNT)

Out of commerce works

Přihlášeným uživatelům je umožněn vzdálený přístup k dílům, která již nejsou chráněna autorským zákonem, dále pak k monografiím do r. 2001, časopisům do r. 2011 (k tzv. dílům nedostupným na trhu - DNNT), a k dokumentům, s jejichž vlastníkem práv máme uzavřené smlouvy o zpřístupnění dat.

Logged in users are allowed for remote access to works that are no longer protected by copyright law, as well as monographs up to the year 2001, magazines up to 2011 (so-called “Works not available on the market“ or “Out of Commerce Works” - abbreviated in Czech as „DNNT”), and documents that we can make available on the basis of contracts concluded with their owners.

Díla chráněná autorským zákonem jsou při čtení označená speciálním pruhem s textem „Dílo nedostupné na trhu“, základní identifikací uživatele a datem.

Works protected by copyright law are marked with a special bar containing the text “Dílo nedostupné na trhu", basic user identification and date.

Dokumenty spadající pod licenci DNNT jsou označeny ikonou přeškrtnutého oranžového oka , které se po přihlášení změní na oko zelené . Tyto dokumenty je možné číst, ale nelze je stahovat nebo tisknout.

DNNT documents are marked with an orange crossed-out eye icon that changes to a green eye icon after signing-in These documents cannot be downloaded or printed.

Přihlaste se účtem Vaší organizace.

Log in with your organization's account.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: digitalizace@svkhk.cz.

If you have any questions, please contact us via e-mail: digitalizace@svkhk.cz.

Služba DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a se zástupci nakladatelů The DNNT service is provided on the basis of a license agreement of the National Library of the Czech Republic with the collective rights agencies DILIA and OOA-S and with representatives of publishers.